خرد خرد دارم خودمو آماده میکنم برم دوچرخه سواری:دی cycling, here I come :D
نصفه شبی؟ :))) ‎- بــــــــــاران!
الان که هنوز نصفه شب نشده، ولی شده سه چهار صبح هم برم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
به نظرتون جورابمو کجا گذاشتم؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو یخچال ؟ :)) ‎- Mamad
نه رو چمدونم بودپیداش کردم:دی من برم دیگه حالا رسیدم کافه باز میتونم فرفر چک کنم:دی فعلا ‎- SaeedTheGiraffe ?
رسیدم کافه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?