خرد خرد دارم خودمو آماده میکنم برم دوچرخه سواری:دی cycling, here I come :D
نصفه شبی؟ :))) ‎· بــــــــــاران!
الان که هنوز نصفه شب نشده، ولی شده سه چهار صبح هم برم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
به نظرتون جورابمو کجا گذاشتم؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو یخچال ؟ :)) ‎· Mamad
نه رو چمدونم بودپیداش کردم:دی من برم دیگه حالا رسیدم کافه باز میتونم فرفر چک کنم:دی فعلا ‎· SaeedTheGiraffe ?
رسیدم کافه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?