خب من فعلا برم صبونه، میبینمتون:دی going to find breakfast :D petit déjeuner, j'arriverais
هولی کرپ. دو زبونه کم بود، سه زبونه شد :))‏ ‎- MaryJuana Bigharar
اگه زندگی به مرادم پیش بره بیشترشم میکنم :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?