این شومپی هم غیبت داره اصلا معلوم نیست کجاس، فکر کنم مشغول راه انداختن ازدواج اوله که به ازدواج دوم برسه :)))) :دی
سه ساعت پیش من خواب بودم من 11 بیدار می شم انقد شایعه نکن:)))افکار و منحرف نکن به سمت من خودت مشکوکی دیشب کجا بودی؟ ‎· shompi
منم خواب بودم خب :)))) گفتم وقتی نیستی یه فرار رو به جلو داشته باشم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?