نزدیک شش هزار کلمه باید بنویسم و دستم به نوشتن نمیره :|
I need to write 6000 words and my hands aren't inclined to writing, I hate deadlines and word quota :( ‎· SaeedTheGiraffe ?