خب چه خبر؟:دی what's up? :D
nada ‎· Myri∂m
خستم:دی ‎· Aliusha
چه کم خبرن همه :دی ، آلی خسته نباشی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من خبر زیاد دارم دعوا و پلیس بازی و شکایت:)))) ‎· shompi
سهم خبرای بقیه رو خوردی؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: در عرض دو روز ببین چقد داستان دارم:))) ‎· shompi