خب چه خبر؟:دی what's up? :D
nada ‎- Myri∂m
خستم:دی ‎- Aliusha
چه کم خبرن همه :دی ، آلی خسته نباشی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من خبر زیاد دارم دعوا و پلیس بازی و شکایت:)))) ‎- shompi
سهم خبرای بقیه رو خوردی؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: در عرض دو روز ببین چقد داستان دارم:))) ‎- shompi