سوشا چه لایی ای خوردا :)))) لنگیای عزیز بیاین تحلیل کنیم:دی
رزرو لنگ افکن :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?