خیلی ترسناکه ها، من دوان دوانی رو از زمین خاکی های دایرکت شروع کردم :)))))
:)))) ‎· DArA