این جیمی فلن خیلی خوب ادای ترامپو درمیاره :))) تماس تلفنیش با اوباما شاهکار بود :)))))