خوابم نبرد، با استادم قرار دارم ساعتش یادم نیست، یه شش صفحه هم مطلب باید بنویسم :| it is Wednesday but definitely feels like a Monday, couldn't sleep, forgot when my appointment is and have six pages to write
Ah, school is overrated ‎· Jasmine
I know, right? ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوب چی شد اخرش:))) ‎· مستانه
هنوز به آخرش نرسیده:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?