راستی دم حامد گرم، یه فید نخ محور دادم تنها کسی که ازم حمایت کرد و از بخت قشنگ من ناراحت بود حامد بود، بقیه تون یه نفس زیر سوال بردین منو :))))))
LOL :)))) ‎· Hamed
والا :))) مثلا درد دل کردم :)))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
دوست خوب اونه که ایراد رو بگه :)) ما انتقاد سالم کردیم ‎· Myri∂m
از ده پونزده نفر فقط ینی یکی بود که انتقاد سالم نداشت؟ :)))) هعی هعی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اتفاقا حمایت و ما کردیم :))) دلسوزی نداشت اصلا بغدا می فهمی لطف و محبت ما رو:)) ‎· shompi
شومپی ام به دلم موند یه بار بی دمپایی ازم حمایت کنی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اونجوری تاثیر نداره ‎· shompi
خیلی تاثیر داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چرا با من چک و چونه می زنی من ده سال از تو بزرگترم احترامم واجبه ‎· shompi
هشت سال بزرگتریا :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خبالا فرقی نداره...هرچی من می گم باید بگی چشم ‎· shompi
بهم چایی میدی؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ادم به بزرگترش می گه چایی بده؟ ‎· shompi
کاری به بزرگتر کوچیک تر نداره، چایی از دست داف گرفتن شیرینه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من داف نیستم پاشو برو برام بستنی بیار سریع باش ‎· shompi
خودت که نمیتونی بگی هستی یا نیستی :))) برو چاییو بردار بیا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: داف که نمی ره چایی بیاره:))))بازم تو باید بری بیاری ‎· shompi
اصلا همراهی نمیکنیا :))) منتظر بودم بگی چایی میارم تا بگم وقتی چایی میاری هرچی بگی میگم چشم :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: دیگه اون موقع چشم گفتنت به چه دردی می خوره ‎· shompi
الان بگم مگه به دردی میخوره :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: باید بگی عادت کنی ‎· shompi
بعد چایی عادت دارم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عادتو عوض می کنم ‎· shompi
با دمپایی؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
حالا بالاخره چی شد نخ رو گرفت یا نگرفت؟ ‎· adomide
اون موقع که میبایست نگرفت، الان دیگه دیره ‎· SaeedTheGiraffe ?