راستی دم حامد گرم، یه فید نخ محور دادم تنها کسی که ازم حمایت کرد و از بخت قشنگ من ناراحت بود حامد بود، بقیه تون یه نفس زیر سوال بردین منو :))))))
LOL :)))) ‎- Hamed
والا :))) مثلا درد دل کردم :)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
دوست خوب اونه که ایراد رو بگه :)) ما انتقاد سالم کردیم ‎- Myri∂m
از ده پونزده نفر فقط ینی یکی بود که انتقاد سالم نداشت؟ :)))) هعی هعی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اتفاقا حمایت و ما کردیم :))) دلسوزی نداشت اصلا بغدا می فهمی لطف و محبت ما رو:)) ‎- shompi
شومپی ام به دلم موند یه بار بی دمپایی ازم حمایت کنی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اونجوری تاثیر نداره ‎- shompi
خیلی تاثیر داره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چرا با من چک و چونه می زنی من ده سال از تو بزرگترم احترامم واجبه ‎- shompi
هشت سال بزرگتریا :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خبالا فرقی نداره...هرچی من می گم باید بگی چشم ‎- shompi
بهم چایی میدی؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ادم به بزرگترش می گه چایی بده؟ ‎- shompi
کاری به بزرگتر کوچیک تر نداره، چایی از دست داف گرفتن شیرینه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من داف نیستم پاشو برو برام بستنی بیار سریع باش ‎- shompi
خودت که نمیتونی بگی هستی یا نیستی :))) برو چاییو بردار بیا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: داف که نمی ره چایی بیاره:))))بازم تو باید بری بیاری ‎- shompi
اصلا همراهی نمیکنیا :))) منتظر بودم بگی چایی میارم تا بگم وقتی چایی میاری هرچی بگی میگم چشم :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: دیگه اون موقع چشم گفتنت به چه دردی می خوره ‎- shompi
الان بگم مگه به دردی میخوره :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: باید بگی عادت کنی ‎- shompi
بعد چایی عادت دارم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عادتو عوض می کنم ‎- shompi
با دمپایی؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
حالا بالاخره چی شد نخ رو گرفت یا نگرفت؟ ‎- adomide
اون موقع که میبایست نگرفت، الان دیگه دیره ‎- SaeedTheGiraffe ?