ما کلا شانس نداریم
اگه شانس داشتیم، خدا بهمون همساده خوب میداد که راه دور نریم ;-) ‎· سحر