Avatar for sajjad63

خوابم میاد. حرف بزنم یه دری‌وری‌ای می‌گم. می‌رم بعدا مزاحم‌تون می‌شم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10