Avatar for sajjad63
خوابم میاد. حرف بزنم یه دری‌وری‌ای می‌گم. می‌رم بعدا مزاحم‌تون می‌شم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10