خوابم میاد. حرف بزنم یه دری‌وری‌ای می‌گم. می‌رم بعدا مزاحم‌تون می‌شم.