با چون خودی درافکن اگر پنجه می‌کنی| ما خود شکسته‌ایم چه باشد شکست ما