به فاطمه می‌گم: بابا چرا ناهارتو نخوردی؟ جدی برمی‌گرده میگه: من گفتم واسم بریز تو بشقاب، نگفتم که می‌خورم.