دارن اتللو بازی می‌کنن. حدس می‌زنم آخرش دعوا بشه.
شد؟ نشد که ‎- zYa-Bushehr
نه نشد. ‎- sama