دارن اتللو بازی می‌کنن. حدس می‌زنم آخرش دعوا بشه.
شد؟ نشد که ‎· zYa-Bushehr
نه نشد. ‎· sama