لاتبل بالخطب مادمت حیا| کل خطب سوی المنیة سهل | تا آنگاه که زنده‌ای به دشواری‌ها میندیش؛ هر حادثه‌ای مگر مرگ آسان است.