ابوهدی «ويطنشوا » یعنی چی؟
معني نداره ‎· ابوهدی
برو بابا ‎· sama
خب پس یعنی چی? ‎· ابوهدی
اگر می‌دونستم ازت نمی‌پرسیدم ‎· sama
خب پس چرا فکر میکنی معنی داره? ‎· ابوهدی
یطنشوا چی؟ ‎· sama