ابوهدی «ويطنشوا » یعنی چی؟
معني نداره ‎- ابوهدی
برو بابا ‎- sama
خب پس یعنی چی? ‎- ابوهدی
اگر می‌دونستم ازت نمی‌پرسیدم ‎- sama
خب پس چرا فکر میکنی معنی داره? ‎- ابوهدی
یطنشوا چی؟ ‎- sama