آخرین ثانیه‌های فرندفید
عه من :(( اولین نفری که دیدم تو بودی گفتی ساریگل نمی تونه بیاد تو و فهمیدم تموم شد دیگه ‎- Noosha