سوم راهنمایی معلم ریاضی جدید داشتیم. من خیلی شر بودم. منتظر بود حسابمو برسه. بعد دو ماه امتحان خیلی سخت گرفت و با طعنه بم گفت نشونت میدم مدرسمون نمونه بود. تنها کسی ۲۰شد من بودم. دومین نمره ۱۶ بود. بعد این معلم چن بار گفت خودتی؟ منم میگفتم آره. بعدش حسابی بام دوس شد
تگ براش تعریف کن مام بیایم بنویسیم.. ‎· amink
#مدرسه ‎· sama