غلوش قاری مصری امروز مُرد.
رحمت خدا برایش ‎- zYa-Bushehr