غلوش قاری مصری امروز مُرد.
رحمت خدا برایش ‎· zYa-Bushehr