احمد میاد تو اتاق خودش را تکون می‌ده می‌گه می‌دونی چند وقت بود توی فوتبال مدرسه گل نزده بودم. امروز با کله گل زده.