احمد از باشگاه تکواندو برگشت. در امتحان کمربند آبی قبول شده.
به به :) ‎- Myri∂m