احمد از باشگاه تکواندو برگشت. در امتحان کمربند آبی قبول شده.
IMG_6832.jpg
به به :) ‎· Myri∂m