من در عجبم از اون آدم خودشیرین‌کنی که رفته گزارش اینجا را داده به کمیته فیلترینگ.