نیده‌اید یا دیده‌اید چشم گاو وحشی یا چشم بچه آهویی شیری را صید کند؟ | #ابن‌فارض