بعدشم نو که میاد به بازار آدم توییتر و نمیندازه بیرون