یه حسی بهم میگه تو بزرگ شدی قدر وقتتو بیشتر بدون همین