ینی واقعا اینجا میشه فرفر؟ پس چرا حس خوبی ندارم من ؟ .... مثل نوشتن روی آبه برام
خودش هست! ‎· ابوهدی