گرسنه ام شدید.... خسته ام شدیدتر ... تنبلم شدیدتر تر