چای مال دو سه روز پیشه فک کنم... ولی حس چای گذاشتنم نیس ی