من بعد از ان سال یه هفته رفتم شیراز ، همه اومدن مشهد! ... من بدونم سفر رفتنم انقد برا بقیه برکت داره زود زود میرم خب