یه عکس تکی ندارم بذارم اواتارم، همچین آدم عکس گریزی ام