از وقتی برگشتم از سفر حوصله ی کار خونه و آشپزی ندارم
بد عادت شدی :دی ‎- شمیم یاس
@daryaiy: آره ، خصوصا اینکه از شیراز هم برگشتم :دی ‎- خانوم میم