من با حجاب اجباری مخالفم .... اینجا باشه تا بگم قضیه رو