اولا دکتر هاوس که می دیدم اذیت می شدم ، الان خوب شدم دیگه