خیلی مزخرفه این «حالت خاص» ... کی میخواین برنامه ی خوب بسازین اخه؟