خونه رو تمیز کنم که مهمون دعوت کنیم ... دلم تنگه برای مهمونی