با آدم های بی ادب دهن به دهن نمیشم ... تیکه های مودبانه رو ترجیح میدم ...