اینا چرا هر کیو میخوان پیر کنن یه عینک گنده میذارن رو صورتش؟