آمریکا! آمریکا! ننگ به نیرنگ تو .... خون جوانان ما میچکد از چنگ تو .... نزدیکه 22 بهمن