عکس خودم رو که برداشتم احساس راحتی بیشتری دارم. انگار خیلی حرفا رونمی تونستم بزنم اونجوری