دیروز قول ماهی شکم پر دادم، الان حسش نیس اصن ... چرا عاقل کند کاری؟ چراااااا