امروز دیگه اگه خدا بخواد روز تمیزکاریه، بعد از یک هفته تنبلی
مثل اینکه خدا نخواست :)) از شنبه :دی ‎· خانوم میم