من الان 83 نفر رو دارم ولی باز هوم پیجم تکون نمیخوره ... حرف نمیرنین چرا؟
فرفر الان خوابه، فردا سر ناهار خوب میشه ‎- SaeedTheGiraffe ?
من امیدم به توست :)) و آقای رفیع ‎- ملیحه سادات
عه مثل اینکه سه صبحه :)) بخوابین، راحت باشین :دی ‎- خانوم میم