خیلی آدم ایده آل گرایی ام . حسنش اینه که باعث میشه خیلی تلاش کنم تو زندگیم، عیبش اینه که خیلی دیر به احساس رضایت می رسم