اصن حالم بد میشه دیگه از تلویزیون
من كه به حداقل رسوندم... خوشحالم كه اينجا هست ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: کار درستی کردی. فقط اعصاب آدم رو خورد میکنه ‎- خانوم میم