اصن حالم بد میشه دیگه از تلویزیون
من كه به حداقل رسوندم... خوشحالم كه اينجا هست ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: کار درستی کردی. فقط اعصاب آدم رو خورد میکنه ‎· خانوم میم