میام کتابخونه استرس می گیرم
چه کاریه خب! نرید. ‎· ابوهدی
اینجا بهتر میشه درس خود @abouhoda ‎· خانوم میم
استرس چرا ‎· شمیم یاس
@daryaiy: اینکه ملت این همه درس میخونن. من خیلی عقبم. فک نکنم برسم به کنکور امسال :(( ‎· خانوم میم