میام کتابخونه استرس می گیرم
چه کاریه خب! نرید. ‎- ابوهدی
اینجا بهتر میشه درس خود @abouhoda ‎- خانوم میم
استرس چرا ‎- شمیم یاس
@daryaiy: اینکه ملت این همه درس میخونن. من خیلی عقبم. فک نکنم برسم به کنکور امسال :(( ‎- خانوم میم