من کلا شنیدن نظرات مختلف و مخالف رو دوست دارم. برای همین همیشه از بحث استقبال میکنم :))
کشتمت یعنی:))) ‎· farzaaneh