از هشت صبح تا حالا فقط یک ربع برای نماز از صندلی م بلند شدم. فک کن!
خشك ميشى پاشو يه قدمى بزن ‎· بــــــــــاران!