این رپر ها هم مث نونواها هستنا، رو پاشون بند نمیشن