ترانه لایف کو؟
بود نيم ساعت پيش ‎- بــــــــــاران!
جانم؟ ‎- ترانه لایف
@narges-esf: هیچی خواهر،میخواستم کاری انجام بدم که ظاهرا انجام شده ‎- خانوم میم