ترانه لایف کو؟
بود نيم ساعت پيش ‎· بــــــــــاران!
جانم؟ ‎· ترانه لایف
@narges-esf: هیچی خواهر،میخواستم کاری انجام بدم که ظاهرا انجام شده ‎· خانوم میم